Nhà phố - khách sạn

12,05 tỷ Nhà phố - khách sạn
14,38 tỷ Nhà phố - khách sạn
28,2 tỷ Nhà phố - khách sạn
12,1 tỷ Nhà phố - khách sạn
8.5 tỷ Nhà phố - khách sạn
20 tỷ Nhà phố - khách sạn